ระบบราก

ราก(root)เป็นส่วนประกอบของพืชที่เจริญเติบโตลงสู่ดินตามแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อช่วยยึดลำต้นให้ติดกับพื้นดิน รากส่วนใหญ่ไม่มีคลอโรฟิลล์
ระบบรากของพืชมี2ระบบคือ
1.ระบบรากแก้ว : มีรากแก้วเป็นรากหลัก ซึ่งมีขนากใหญ่กว่ารากอื่นๆและมีรากแขนงแตกออกมา พบในพืชใบเลี้ยงคู่เป็นส่วนใหญ่
2.ระบบรากฝอย : รากฝอยเป็นรากเส้นเล็กๆจำนวนมากขนาดสม่ำเสมอตลอดความยาวของรากงอกจากรอบๆโคนต้นแทนรากแก้วที่ฝ่อไป พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ